نام تجاری رایج در بازار: ریپکورد

معرفی سمحشره‌کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه، از گروه پایروتروئیدها که از طریق اختلال در کانالهای سدیم طناب عصبی سبب اختلال در عمل سلولهای عصبی حشرات می­گردد.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rats: 250-4150 mg/kg

پادزهرهای توصیه شده:

  • کنترل مسمومیت با ذغال چوب فعال شده (کربن اکتیو)

  • کنترل با دیازپام یا باربیتوریت قابل تزریق

موارد مصرف :

نام محصول

نام بیماری

میزان مصرف

پنبه

حشرات جونده

۱۷۵تا ۲۰۰ میلی گرم در هکتار

سیب

آفات برگخوار

۰/۲۵ لیتر یا ۲۵۰ سی سی در هزار

توجه: این سم در گروه بندی خطرات زیست محیطی در گروه A   قرار دارد.