1. رها شدن تدریجی و میزان بالای نیتروژن

  2. جذب در طول دوره رشد و نمو گیاه

  3. جلوگیری از هدر رفت نیتروژن

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.