تعیین استاندارد در کنترل بیماری ها

  • قارچکش سیستمیک دارای دو ماده موثره آزوکسی استروبین و دیفنوکونازول
  • کنترل سفیدکهای پودری، آنتراکنوز، آلترناریا، سپتوریا، ریزوکتونیا و....
  • با ماندگاری اثر طولانی

اُرتیوا تاپ قارچ کشی سیستمیک که حاوی 200 گرم آزوکسی استروبین و 125 گرم دیفنوکونازول در لیتر است. ترکیب دو ماده موثر ارتیوا تاپ به گونه ای تنظیم و طراحی شده است که این قارچ کش دارای دو نحوه تاثیر متفاوت با ویژگی هم افزایی و دو عملکرد تماسی و سیستمیک در برگ با قابلیت حفاظت از سطح زیرین برگ و همچنین حفاظت از برگ های جدید است. اُرتیوا تاپ به دلیل نحوه تاثیر و عملکرد دوگانه و استفاده از ترکیب اختصاصی مواد موثر به صورت ضربه ای و با ماندگاری اثر طولانی، هر گونه فرصت آلودگی و یا گسترش بیماری سفیدک پودری، آلترناریا و ریزوکتونیا (شانکر ساقه یا مرگ گیاهچه)در کشت های خیار، گوجه فرنگی، چغندر قند، سیب زمینی و سایر انواع سبزی و صیفی می باشد.

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.