پاراکوات از گروه بای پیریدیلیومها است که توسط اندام های سبز گیاه جذب می شود و به مقدار کم در آوند چوب قابل انتقال است . بهتر است پاراکوات را زمانی استفاده کرد که علف های هرز کمتر از 15 سانتی متر طول داشته باشند .