نام تجاری رایج در بازار: توپاز

معرفی سم:قارچ­کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تریازولها که از طریق برگ جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابه جا می شود. این قارچکش بازدارنده دی متیلاسیون استرو‌‌ئیدها است.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: 2125 mg/kg

موارد مصرف:

نام محصول

نام بیماری

میزان مصرف

انگور

سفیدک پودری (سطحی)

محلول پاشی به نسبت ۰/۱۲۵ در هزار