پروفنوفوس از گروه فسفره آلی است که با مهار آنزیم کولین استراز سبب اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشره شده و در نهایت منجر به مرگ آن میشود .
این سم میتواند سبب کندی رشد پنبه گردد.
دوره کارنس این سم 14 روز است .