توپاس از طریق برگ ها جذب شده و داخل آوندهای گیاه حرکت می کند. این سم از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند. در ایران علیه سفیدک پودری انگور با دز 0.125 در هزار محلول پاشی می شود.