-پتاسیــــم مایع با حلالیـــت بــالا و جـــــذب ســـریــــع بــــرگــی

-افزایـــش اندازه، بهـبود طعـــم،  رنـــگ و مانـــدگــــاری مـــیــوه

-قابل جذب ار طریق برگ و ریشه