قارچ کشی حفاظتی و درمانی از گروه شیمیایی کاربامات است.
نحوه عمل : با جلوگیری از نفوذ اسیدهای چرب به غشای سلولی قارچ سبب از بین رفتن آنها میشود.
برای جلوگیری از بوته میری : غلضت ۱.۵ در هزار تهیه و برای هر متر مربع ۱ تا ۵ لیتر محلول بسته به شدت ، شرایط و نوع بافت خاک استفاده میشود.
برای کنترل سفیدک داخلی خیار : مقدار ۱.۵ لیتر در هکتار استفاده شود و تمام شاخ و برگ بوته باید آغشته به محلول قارچکش شود.
دوره کارنس ۲ روزه برای سم باید رعایت گردد.
محصول/بیماری و بیمارگر/ میزان مصرف
خیار/بوته میری/ ۱ در هزار در زمان کشت و تکرار آن دو هفته بعد با غلضت ۰.۷۵ در هزار