پروپیکونازول یا تیلت از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند. این قارچ کش طیف وسیعی از بیماری های گیاهی را در بسیاری از محصولات زراعی به خوبی کنترل می کند. برای کنترل بیماری های سیاهک هندی، انواع زنگ، پوسیدگی طوقه و ریشه، فوزاریوم خوشه و سپتوریوز در گندم و جو، شیت بلایت برنج و سیاهک آشکار نیشکر می توان از این قارچ کش استفاده نمود.