کنه کش غیر سیستمیک با دوام طولانی که از طریق تنفس نیز روی کنه ها موثر می باشد. موارد مصرف آن در ایران روی کنه تارعنکبوتی پنبه، سویا ، چغندر قند، کنه پاکوتاه چای، کنه قرمز اروپایی درختان میوه و .... می باشد.