1-نام تجاری قبلی رانمن

2- قـــارچـــکش سیســـتمیـــک با اثر حفاظتی و معالجه کننده

3- کنترل سفیـــدکهای داخلی و سایـــر قارچـــهای اوومیسـت