بر روی گروه زیادی از آفات بهداشتی نظیر انواع سوسک ها ، کک، مورچه، ساس، عقرب، زنبور، موریانه، خرخاکی و هزارپا موثر است. میزان مصرف 50 تا 70 سی سی در 5 لیتر آب برای صد مترمربع توصیه می شود.