• کلات آهن EDDHA
  • اثر گذاری سریع

سکوسترن آهن سینجنتا حاوی 6 درصد کلات EDDHA-Na Fe در کیلوگرم می باشد. آهن نقش مهمی در متابولیسم گیاه و تولید کلروفیل دارد علایم کمبود آهن به صورت زرد شدن برگها و سبز ماندن رگبرگها مشاهده می شود کمبود آهن در خاکهای آهکی و بالاتر از pH 7.2 مشاهده می گردد. سکوسترن دارای کلات آهنی است که بخاطر داشتن ترکیب متوازن و متعادل 2 ایزومر ارتو - پارا و اورتو- اورتو کمبود آهن در گیاهان سریعاً و برای بلند مدت درمان می کند .سکوسترن باعث درشت و خوش فرم شدن محصولات می گردد سکوسترن از طریق خاک و آبیاری قطره ای مصرف می گردد. در مصرف خاکی میزان مورد نیاز را در سایه انداز درخت پاشیده و توسط شن کش با خاک مخلوط نمایید و بطور معمول آبیاری نمایید در سیستم ابیاری قطره ای میزان سکوسترن لازم را متناسب با نوع کالیبراسیون در مخزن کود حل کرده و مصرف نمایید.