1. قابل حل در آب
  2. مناسب مراحل پایانی رشد
  3. افزایش کیفیت دانه و میوه و افزایش عملکرد