1. حاوی عناصر ماکرو و میکرو
  2. مقادیر متناسب ازت, فسفر و پتاسیم
  3. قابل حل در آب و مناسب مراحل رشد رویشی