1. علف کش انتخابی از گروه دی نیترو آنیلین
  2. پیش کاشت یا پیش رویشی
  3. بازدارنده تقسیم سلولی و رشد ریشه