افزایش ریشه زنی

بهبود جذب عناصر غذایی توسط ریشه ها

حاوی اسید های آمینه ضروری گیاه جهت مصرف در ریشه

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.