علف کش انتخابی پس رویشی مزارع گندم برای کنترل علفهای هرز باریک برگ

  • بدون هیچگونه اثر سوء و یا گیاه سوزی روی گیاه اصلی
  • قابل اختلاط با بیشتر پهن برگ کشها
  • بدون هیچگونه محدودیتی در کشتهای بعدی

تاپیک حاوی 80 گرم ماده موثره کلودینافوپ پروپارژیل و 20 گرم ماده ایمن کننده - clonquintocet mexyl می باشد. ایمن کننده clonquintocet - mexyl که موجب انتخابی شدن تاپیک برای گندم می باشد. تاپیک پس از مصرف از طریق برگ علفهای هرز جذب شده و طی 48 ساعت باعث توقف رشد علفهای هرز می گردد. اولین علائم تاثیر شامل پوسیدگی در گره ها و قسمتهای رویشی بصورت زرد شدن و سپس نکروزه شدن در برگهای جوان است. این علائم بسته به شرایط محیطی پس از 2 تا 3 هفته نمایان می گردد.