• (آزوکسی استروبین+ مفنوکسام)
  • قارچکش سیستمیک جهت کنترل طیف وسیعی از بیماریهای خاکزی ( پیتیوم، فوزاریوم، ریزوکتونیا و ...)

یونیفرم قارچ کشی است سیستمیک که طیف وسیعی از بیماریهای خاکزی مانند پیتیوم، فیتوفترا، فوزاریوم و رایزوکتونیا را در بسیاری از کشتهای گلخانه و جالیز کنترل می کند.
یونیفرم حاوی دو ماده موثر مفنوکسام به میزان 124 گرم و آزوکسی استروبین به میزان 322 گرم در لیتر می باشد. یونیفرم از اولین مرحله رشد گیاه از طریق ریشه چه و ساقه چه جذب شده و همانند واکسینه کردن گیاه رشدی، ایمن و سالم برای مدت طولانی را در گیاه تضمین می کند . یونیفرم با دارا بودن خاصیت سیستمیک از نفوذ و رشد میسیلیومهای قارچ به بافت گیاه جلوگیری می کند. یونیفرم طیف وسیع بیمارگرهای گروه امیست راکنترل می نماید کنترل موثر و طولانی مدت یونیفرم تضمین کننده سودآوری شما خواهد بود . 

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.