• علف کش تماسی و سیستمیک حاوی دو ماده موثره بنتازون و دیکلوپروپ پی
  • پهن برگ کش مزارع غلات و کنترل بسیار خوب علفهای هرز مقاوم از جمله پیچک، کنگر وحشی، پنیرک،  ارشته خطایی
  • بدون محدودیت در زمان مصرف و بدون باقیمانده