• پیراکلواستروبین و دیمتومورف
  • کنترل لکه موجی و سفیدک داخلی
  • دارای ویژگی اگ سلنس که باعث شادابی و سرسبزی گیاه می شود
  • خاصیت حفاظتی درمانی و سیستمیک موضعی

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.