کنترل بسیار خوب کنه دونقطه ای در فلفل گلخانه ای با حشره کش- کنه کش فیزیکی سیلتک ٫ بدون ایجاد مقاومت ؛ بدون باقیمانده سمی روی محصول و بدون کارنس
جهت گرفتن نتیجه خوب از این حشره کش- کنه کش سمپاشی سطح و زیر برگ و تمام قسمت‌های گیاه ضروری است.

جهت مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید.