ناتور میکس اِل ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ ﻣﻐﺬى ﺿﺮورى ﺑﺮاى رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ روﯾﺸﻰ و زاﯾﺸﻰ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﻰ، ِﻧﺎﺗﻮرﻣﯿﮑﺲ ا ﺑﺎﻏﻰ و ﺳﺒﺰى و ﺻﯿﻔﻰ ﺟﺎت ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ که به کمک تکنولوژی هوشمندانه شرکت دایمسا به راحتی برای گیاهان ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ل ﺑﻪ وﺳﯿـﻠﻪ ى ﻫﮕﺰا/ ﻫﭙﺘﺎ ﮔـﻠﻮﮐﻮﻧﯿﮏ اﺳـﯿﺪ ﮐﻼت ﺷﺪه اﻧﺪ وِﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزى ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺗﻮرﻣﯿﮑﺲ ا داراى ﮐﺎرﺑﺮد دوﮔـﺎﻧﻪ از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ و آﺑﯿﺎرى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

میزان و روش مصرف

  • کشت گلخانه‌ای و توت فرنگی:

آبیاری: 2 لیتر در هکتار در هر نوبت

محلول پاشی: 100 الی 120 سی سی در 100 لیتر آب

  • مرکبات:

آبیاری: در بهار و تابستان به مقدار 1/5 الی 2 لیتر در هکتار در هر نوبت

محلول پاشی: 4 الی 5 نوبت به میزان 150 الی 200 سی سی در 100 لیتر آب

  • درختان میوه و زیتون: 

 آبیاری: به میزان 1 الی 1/5 لیتر در هکتار در چندین نوبت (15 الی 20 لیتر در طول دوره رشد)

محلول پاشی: 2 الی 3 نوبت به میزان 200 الی 250 سی سی در 100 لیتر

  • انگور:

آبیاری: 3 الی 4 نوبت به میزان 1 الی 1/5 لیتر در هکتار

محلول پاشی: 4 الی 5 نوبت به میزان 150 الی 200 سی سی در 100 لیتر آب

  • محصولات هیدروپونیک(محیط کشت آبی):

در سراسر چرخه کاشت به مقدار 2 لیتر در 100 متر مکعب از محلول غذایی و 150 الی 200 سی سی در 100 لیتر آب

آهن (Fe) 5 درصد
منگنز (Mn) 2/9 درصد
روی (Zn) 0/8 درصد
بُر (B) 0/55 درصد
مس (Cu) 0/35 درصد
مولیبدن (Mo) 0/15 درصد