• دو ماده موثره آلفا سایپرمـترین با اثـر ضربــه ای و تفلوبنــزرون با اثر ابقایی طولانی مدت
  • کنتــرل مــوثر و طــولانی مــدت کــرم میوه خوار گــوجه فرنــگی (Helicoverpa)
  • کارنس پایین

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.