حاوی سه ماده موثره 

  • 1. پروپیکونازول: قارچکش سیستمیک از گروه تری آزول ها
  • 2. پیراکلواستروبین: طیف وسیع قارچکشی، افزایش سبزینگی گیاه و تحمل گیاه به تنش ها
  • 3. مولکول جدید فلوکساپیروکساد: طیف وسیع قارچکشی (سپتوریا، سرکوسپورا، سفیدکهای پودری، زنگها، آلترناریا، بوتریتیس...)

معرفی محصول:

اینوور قارچکشی متشکل از سه ماده موثره: (Xemium 30 g/I + Pyraclostrobin 200g/I + Propiconazole 125g/I) 

با سه نحوه اثر متفاوت می باشد که جهت کنترل زنگ زرد غلات با دز 5/0 لیتر در هـکتار در ایــران بـه ثبت رسیده است. این قـــارچکــش جهت کنتـــرل سپتوریا، زنــگ قهـــوه ای، لکــه برگی، رامــولاریــا و رینخوسپوریوم (سوختگی برگ یا اسکالد) غلات نیز در کشورهای اروپایی به ثبت رسیده است.

 نحوه عمل:

پیراکلو استروبین: ماده موثره ای از گروه استروبیلورین ها که بازدارنده تولیـد انرژی در غـشای داخلی میتوکندری از طریق ممانعت از چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم (کمپلکس) III است که  سبب توقف تولید ATP و در نتیجه تولید انرژی می شود.

پیراکلواستروبین موجود در اینوور دارای اثر بخشی و ویژگی Agcelence  می باشد.

پروپیکونازول: ماده موثره ای با اثر بخشی بالا از گروه آزول ها، بسیار موثر جهت کنترل لکه برگی غلات، قارچکشی سیستمیک با اثر معالج و محافظ که مانع از تشکیل غشاء سلول در قارچ ها شده و رشد آن ها را متوقف می سازد.

پروپیکونازول بیشتر به صورت ممانعت کننده رشد مورد استفاده قرار می گیرد تا کشنده قارچ.
فلوکساپیروکساد(زمیوم): این ماده موثره قوی متعلق به گروه کربوکسیامید یک مهار کننده سوکسینات دهیدرژناز است  (SDHI)  این ماده موثره جدید توسط شرکت BASF جهت کنتــرل طیف گستــرده ای از بیماریهای قارچی توسعه یافته است و از طریق مهار آنزیم SQR مانع از رشد قارچ می شود.