- پودر قابل حل در آب جهت محلـــولپــــاشی و آبیـــاری

- حاوی پتاسیــــم و گـــوگرد

-بهـبـــود اندازه، کیفیـــت و رنگ میوه