جهت مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید.

پاتوژن عامل بیماری 

 • یک شبه قارچ از گروه اوومیستهاست (این رده شامل جنس پیتیوم و قارچهای عامل سفیدکهای داخلی نیز می باشند).
 • در همه مناطق گسترش دارد ولی بیشتر در مناطقی با آب و هوای خنک مرطوب دیده میشود.
 • میزبان مهم دیگر این قارچ سیب زمینی می باشد.
 • دامنه میزبانی محدود به خانواده سولاناسه میباشد.
 • همه بخشهای هوایی گیاهان مستعد در هر مرحله رشدی را آلوده می کند.

چرخه بیماری

 • انتشار: اسپورانژیومها یا قطعات میسلیوم از بخشهای آلوده گیاهان توسط باد یا قطرات باران پخش میشوند
 • تلقیح اسپورانژیومها یا قطعات میسلیوم روی بخشهایی از میزبان حساس فرود می آیند
 • آلودگی و توسعه پاتوژن:  اسپورانژیومها یا مستقیما جوانه می زنند و تشکیل جرم تیوب میدهند که به بافت گیاه میزبان نفوذ می کند و یا تولید زئوسپورهای متحرک می کنند.
 • آلودگی و توسعه :پاتوژن اسپورانژیومها یا مستقیما جوانه می زنند و تشکیل جرم تیوب می دهند که به بافت گیاه میزبان نفوذ میکند و یاتولید زئوسپورهای متحرک می کنند.
   

  علائم و توسعه بیماری

 • میسلیوم پاتوژن مستقیما به دیواره سلولی میزبان نفوذ کرده و در فضای بین سلولی در سراسر بافت میزبان منشعب شده و به سرعت آنها را تخریب کرده ومنجر به تشکیل علائم لیت بلایت نکروتیک می شود.
 • اسپورانژیوفورها بر روی بافتهای بیمار در دمای اپتیمم بین ۱۷-۲۲ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۱ - ۱۰۰ تولید زئوسپور میکنند.
 • میسلیوم پاتوژن مستقیما به دیواره سلولی میزبان نفوذ کرده و در فضای بین سلولی در سراسر بافت میزبان منشعب شده و به سرعت آنها را تخریب کرده و منجر به تشکیل علائم لیت بلایت نکروتیک میشود .

       بقا پاتوژن و شرایط مناسب توسعه بیماری

 • قارچ فیتوفتورا در بقایای گیاهی، گوجه فرنگیهای وحشی و علفهای هرز چند ساله باقی می ماند.
 • پخش پاتوژن توسط باد ، باران .....
 • درجه حرارت روزانه بین 15/5-۲۱ درجه سانتیگراد و دمای شب بین ۱۰ و 15/5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بالای ۹۰ % مناسب برای توسعه بیماری است.
 • آب و هوای خنک و مرطوب و تراکم بالای گیاهان

     علائم بیماری روی گوجه فرنگی

 • لکه های آبسوخته که به سرعت بزرگ شده و به رنگ قهوه ای مایل به سیاه که قسمتهای وسیعی از سطح برگ را می پوشاند.
 • در آب و هوای مرطوب تشکیل کپک سفید مایل به خاکستری روی سطح برگ (ممکن است با سفیدک پودری اشتباه شود).
 • قهوه ای شدن و از بین رفتن برگها

علائم اولیه لیت بلایت روی برگ گوجه فرنگی:  توسعه سریع بلایت قهوهای مایل به خاکستری برگها،  ساقه ها و دمبرگها، اشکال نامنظم بیماری خیلی سریع پیشرفت میکند، برگها چند روز بعد از آلودگی زرد و پیچیده و دفرمه میشوند.

مدیریت تلفیقی بیماری

 • عدم کشت در مناطقی با دوره های طولانی هوای خنک
 • کنترل رطوبت در گلخانه ها
 • تغذیه مناسب گیاه: کودهای سیلیکات پتاسیم باعث افزایش مقاومت به بیماریها می شوند.
 • تناوب با گیاهان غیر میزبان
 •  رعایت فاصله کشت بوته ها
 • از حرکت در مزرعه زمانی که بوته ها مرطوب هستند خودداری کنید.
 • محلولپاشی گیاهچه ها با قارچکش مناسب قبل از انتقال به زمین
 • اجتناب از کشت سیب زمینی نزدیک گوجه فرنگی
 • آبیاری ترجیحا صبح انجام شود
 • استفاده از قارچکشهای مناسب برای قارچ فیتوفتورا