مادورل در ﻃﻮل دوره رﺳﯿـﺪن ﻣﯿﻮه در  درﺧـﺘﺎن ﻣـﯿﻮه و ﺳـﺒﺰى و ﺻﯿﻔﻰ ﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻓﺮﻣـﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﺎدورل ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ رﻧـﮓ ﭘـﺬﯾﺮى، اﻓـﺰاﯾـﺶ وزن، ﻗﻨﺪ، اﻧﺪازه و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪى ﻣﺤـﺼﻮل در زﻣـﺎن ﺑـﻠﻮغ ﻣﻰ ﮔـﺮدد. ﻣﺎدورل ﻣﺸـﮑﻞ رﻧﮓ آورى در درﺧﺘـﺎن ﻣﯿﻮه و ﻣﺤـﺼﻮﻻﺗﻰ ﮐﻪ داراى رﻧﮕﯿﺰه ى ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻰ ﺑﺎـﺸﻨﺪ ﻣﺜﻞ: اﻧﮕﻮر، ﻫﻠﻮ، ﺳﯿـﺐ ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ و ﮔﯿﻼس را ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽـﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس ﻫﺎى ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

میزان و روش مصرف

  • محصولات باغی (درختان هسته دار ، دانه دار و انگور): 2 الی 3 نوبت به فاصله 15 ، 30 ، 40 روز قبل از برداشت به میزان 2.5 در هزار
  • سبزی و صیفی (گوجه فرنگی ، هندوانه ، خربزه و طالبی): 2 الی 3 نوبت به فاصله 15 ، 30 ، 40 روز قبل از برداشت به میزان 2 لیتر در هکتار
پتاسیم (K2o) قابل حل در آب 20 درصد
پرولین 2 درصد
کربوکسیلیک اسید ها 30 درصد