ناتور آمین روی و منگنز یک ترکیب برطرف کننده کمبود روی و منگنز است که حضور اسید آمینه در این محصول باعث جذب بهتر عناصر میشود. عدم ﺟﺬب ﻣﻨﮕﻨﺰ و روى، ﺣﺘﻰ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮى ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرى ﻫﺎى دروﻧﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪى ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺣﯿﺎﺗﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.

میزان و روش مصرف

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ و آﺑﯿﺎرى ﺑﺮاى درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه، ﻣﺮﮐﺒﺎت، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻣﯿﻮه ﻫﺎى ﮔﺮﻣﺴﯿﺮى و ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

  • محلول پاشی: 2 الی 3 نوبت به میزان 250 الی 350 سی سی در 100 لیتر آب
  • آبیاری: 2 الی 3 نوبت به میزان 15 الی 20 لیتر در هکتار در هر مرحله
آمینو اسیدهای آزاد 8 درصد
نیتروژن کل (N) 1/28 درصد
روی (Zn) 5 درصد
منگنز (Mn) 3/5 درصد