ناتور کوئل بُر ترکیبی است که به منظور پیشگیری و درمان کمبود بُر در گیاهان استفاده میشود. کمبود بُر فرآیند های گلدهی ، تلقیح و تشکیل میوه را محدود میکند و به دلیل تحرک پایین این عنصر در گیاه علائم کمبود آن در بافت های جوان مشاهده میشود.

میزان و روش مصرف

محلول پاشی:

  • درخت زیتون: 200 الی 300 میلی لیتر در 100 لیتر آب (2 الی 3 لیتر در هکتار) در فصل پاییز و بهار قبل از گلدهی
  • چغندر قند: 200 الی 300 میلی لیتر در 100 لیتر آب از مرحله 6 الی 8 برگی
  • انگور: 200 الی 500 میلی لیتر در 100 لیتر آب قبل از تشکیل میوه
  • یونجه: 1 الی 2 لیتر در هکتار بعد از هر بار برداشت ، زمانی که ارتفاع گیاه 10 الی 15 سانتی متر باشد.
بُر(B) 10/5 درصد