وجود کلسیم و بُر ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓﺰاﯾـﺶ ﺳﺮﻋـﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﮔﯿـﺎه ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿـﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ نمایان ﻣﻰ ﺷﻮد و  ﺑﺮاى درﻣﺎن و ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮى ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرى ﻫﺎى ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و..

فواید استفاده از کود ناتور کوئل کلسیم بُر

  • پیشگیری و کاهش پوسیدگی گلگاه در جالیز ، گوجه فرنگی و فلفل
  • درمان سوختگی برگ کاهو و توت فرنگی ناشی از کمبود کلسیم
  • پیشگیری و کاهش بافت مردگی و چوب پنبه‌ای شدن میوه های سیب
  • پیشگیری و کاهش سیاه شدن بافت درونی چغندر قند ناشی از کمبود بُر

میزان روش و مصرف

این محصول هم میتواند بصورت محلول پاشی و هم از طریق سیستم آبیاری در طول دوره رشد مصرف شود.

محلول پاشی: 

پیشگیری از کمبود: 200 الی 300 سی سی در 100 لیتر آب

درمان: 300 الی 400 سی سی در 100 لیتر آّ

آبیاری:

پیشگیری از کمبود: 4 الی 6 لیتر در هکتار

درمان: 8 الی 10 لیتر در هکتار

محتوای تضمین شده

بُر (B) --------------------------------------- 2 درصد

کلسیم (Cao) --------------------------- 8 درصد

کلسیم موجود در این محصول با ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﯿﮏ اسید ﮐﻼﺗﻪ شده و پایدار در PH 3/5 تا 9 میباشد.