• ماده موثره دیمتورمورف و آمتوکترادین
  • دیمتومورف: قارچکش سیستمیک موضعی با فعالیت محافظتی و ضد اسپورزایی بر علیه قارچهای اوومیست بخصوص سفیدکهای داخلی و گونه های فیتوفتورا
  • آمتوکترادین: کنترل بیماریهای ناشی از اوومیست مثل سفیدک داخلی انگور، بلایت آخر فصل گوجه فرنگی و سیب زمینی و سفیدکهای داخلی سبزیجات