• پیراکلواستروبین و بوسکالید
  • لکه موجی، سفیدک سطحی و طیف وسیعی از بیماریهای برگی
  • دارای ویژگی اگ سلنس که باعث شادابی و سرسبزی گیاه می شود
  • حفاظتی و درمانی با خاصیت سیستمیک 

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.