• قارچکشی تماسی با خاصیت حفاظتی و ریشه کنی
  • کنترل  پوسیدگی خشک ورتیسلیومی قارچ خوراکی
  • ماده موثره پروکلراز با طیف وسیع قارچکشی در محصولات مختلف