کیفیت آب محلولپاشی (سختی آب، PH، و.....)بر کارایی آفت کشها تاثیر دارد و در حالت عادی حشره کشها٫ قارچکشها و علف کشها ( به جز سولفونیل اوره ها)بهترین عملکرد را در آب کمی اسیدی دارند 

سورفکتانت غیر یونی دش محصول شرکت باسف آلمان علاوه بر کاهش کشش سطحی و افزایش سطح تماس  قطرات سم با سطح برگ و در نتیجه جذب بهتر و تاثیر بیشتر آفت کش دارای خاصیت کاهش دهندگی pH  آب محلولپاشی و در نتیجه کارایی بیشتر آفت کشها می شود

جهت مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید.